Deklaracja dostępności 

Urząd Miasta Jarosławia dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.miastojaroslaw.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Jarosławia.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-05

Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-07

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Urzędu Miasta Jarosławia jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona podmiotowa Urzędu Miasta Jarosławia – www.miastojaroslaw.pl – spełnia wymagania w 82.18%.

Oświadczenie sporządzono w dniu: 2020-07-30.

Wyłączenia:

 1. zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,  

 2. dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego. 

 3. brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści,

 4. nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,

 5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 6. filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie: 

 1. podwyższony kontrast,

 2. możliwość powiększania wielkości liter na większe,
 3. informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny

 4. Serwis został zbudowany w oparciu o "Responsive Web Design" (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

Nawigacja na stronie (w przypadku problemów istnieje możliwość skorzystania z następujących kombinacji klawiszy):

CTRL+F5 - ponowne załadowanie strony

TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

ENTER - wykonanie domyślnej akcji,

STRZAŁKI W PRAWO, LEWO, GÓRA, DÓŁ - przewijanie widocznej części strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Wilczyńska-Gemra, adres poczty elektronicznej agnieszka.gemra@um.jaroslaw.pl Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 16 624 87 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba składająca wniosek zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej, itp.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej BIP Urzędu Miasta Jarosławia mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skarga rozpatrywana jest przez podmiot, który odmówił zapewnienia dostępności cyfrowej w terminie miesiąca od jej otrzymania. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

INFOLINIA 800 676 676

poniedziałki 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Urzędu Miasta Jarosławia:

 • Rynek 1 - ratusz,
 • Rynek 6 – kamienica Gruszewiczów.

Do siedziby Urzędu Miasta Jarosławia przy ul. Rynek 1 prowadzi wejście główne od strony południowej (od strony Muzeum w Jarosławiu – Kamienica Orssettich i Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu) oraz od strony północnej (od zabytkowej studni). Budynki urzędu są obiektami zabytkowymi, położonymi w zabytkowej strefie śródmieścia miasta, co powoduje pewne ograniczenia w dostępności architektonicznej. 

Na parterze budynku działa punkt informacyjny, usytuowany na parterze przy wejściu głównym. Został uruchomiony w celu usprawnienia obsługi klientów urzędu (udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwienia danej sprawy). W pokoju nr 2 (parter) znajduje się Kancelaria ogólna z czterema stanowiskami obsługi interesanta w różnych zakresach merytorycznych.

 • Dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze. Jednocześnie zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu.

 • Budynek nie jest wyposażony w windę. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego (po lewej stronie tymczasowego wejścia do budynku urzędu).

 • Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Przy drzwiach głównych oraz wejściu tymczasowym do siedziby urzędu przy ul. Rynek 1 zamontowany jest na odpowiedniej wysokości dzwonek umożliwiający osobom z dysfunkcjami kontakt z pracownikami pełniącymi dyżur w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia.

 • W sytuacjach takich jak stan epidemii w kraju oraz wynikającego z niego obostrzenia, dodatkowo przed wejściami do budynków Rynek 1 i Rynek 6 dostępny jest domofon, umożliwiający komunikację z urzędnikami. W przypadku budynku Rynek 6 oprócz domofonu elementem ułatwiającym kontakt jest ogłoszenie z wyszczególnionymi numerami telefonów do merytorycznych wydziałów, mających siedzibę w tym budynku.

  Aplikacje mobilne

  Urząd Miasta Jarosławia nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...