Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jarosławia:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., siedziba: ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych:

1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

- PUK EMPOL Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133 - instalacja Sortownia Odpadów Komunalnych Zmieszanych, Kompostownia Frakcji Podsitowej, Młyny 111a, 37-550 Radymno,

2. bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

- PUK EMPOL Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133 - instalacja Instalacja Do Biologicznego Przetwarzania Odpadów Zielonych, Młyny 111a, 37-550 Radymno,

- MZK Leżajsk Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, instalacja Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA w Leżajsku, ul. Siedlanka Boczna 2.

Osiągnięte w 2020 roku przez Gminę Miejską Jarosław wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 51,50 %

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,00 %

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,00 %

Podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Jarosławia:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., siedziba: ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław.

Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

ul. Racławicka 24, tel./fax. 16 621 22 60, czynny cały rok w dni robocze:

kwiecień - październik od 7:00 do 17:00,

listopad - marzec od 7:00 do 15:00,

i w każdą sobotę od 10:00 do 14:00.

W ramach funkcjonowania PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Jarosławia (domy jednorodzinne, wielorodzinne) mają możliwość bezpłatnie dostarczać następujące rodzaje odpadów:

1) papier,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki lub chemikalia,
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe tj. gruz betonowy , ceglany pochodzący z remontu do 0,5m3 – od gospodarstwa domowego rocznie,
14) zużyte opony w ilości do 8 sztuk – od gospodarstwa domowego rocznie,
15) odpady tekstyliów i odzieży.

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U.2020.1893 z późn. zm.) do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych obowiązany jest:

  • Dystrybutor (tj. osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna w łańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt; dystrybutor może być jednocześnie wprowadzającym sprzęt) w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany - wg art. 37 ust. 1 ustawy,
  • Dystrybutor, który dostarcza nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony - wg. art. 37 ust. 2 ustawy,
  • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych - wg. art. 37 ust. 3 ustawy,
  • Prowadzący punkt serwisowy w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna - wg. art. 40 ust. 1 ustawy.

Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania. 

  • Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przyjęcia przekazywanego do niego zużytego sprzętu, w tym do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych - wg. art. 42 ust. 1 ustawy.

Administracyjnej karze pieniężnej podlega ten, kto:

  • wbrew przepisowi art. 37 ust. 1 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży - wg. art. 91 pkt 22 ustawy,
  • wbrew przepisowi art. 37 ust. 2 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy sprzętu - wg. art. 91 pkt 23 ustawy,
  • wbrew przepisowi art. 37 ust. 3 nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych - wg. art. 91 pkt 24 ustawy,
  • wbrew przepisowi art. 40 ust. 1 nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu pomimo, że zużyty sprzęt nie stwarza zagrożenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1- wg. art. 91 pkt 27.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...