W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „JarosLove - z miłości do ludzi” finansowanego z Funduszy Norweskich, w jarosławskim ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące prace przygotowawcze z udziałem partnerów tego projektu.

Partnerami projektu są: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju”, Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu.

Zadania, które będą realizowane w mieście w ramach tego projektu to: zakup autobusu niskoemisyjnego oraz montaż automatu do recyklingu, stworzenie Centrum Przesiadkowego, na którym pojawi się wiata z zielonym dachem. Ponadto powstanie zaplecze techniczne obsługi autobusów, zostaną zaadoptowane pomieszczenia na siedzibę MZK oraz utwardzone okresowe miejsca postojowe.

Utworzona zostanie także Jarosławska Karta Miejska oraz Punkt Pozyskiwania i Obsługi Inwestora, unowocześnione Centrum Monitoringu Miejskiego i Centrum Zarządzania Inteligentnego Miastem, zamontowane kamery.

W trosce o osoby niepełnosprawne w Szkole Podstawowej nr 11 pojawi się winda dla takich osób, zostanie także wykonana dokumentacja projektowa miejskich budynków użyteczności publicznej w zakresie ich dostępności, a kolejnym działaniem będzie dostosowanie budynków gminnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Miasto przystąpi również do opracowania Jarosławskiej Mapy Dostępności oraz zorganizuje konkurs o tej tematyce.

Kolejnymi działaniami będzie organizacja jarmarków, w tym Jarmarku Gospodarczego.

A także:

- kampania promocyjna dotycząca terenów inwestycyjnych,

- promocja Idei Buy Local (promowanie lokalnych przedsiębiorców),

- opracowanie planu rozwoju polityki mieszkaniowej wraz z wyznaczeniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe,

- organizacja wizyt studyjnych i szkoleń dotyczących komunikacji miejskiej, fotowoltaiki, dostępnych nowoczesnych technologii, recyklingu, retencji, zielonych ścian, pisania wniosków unijnych, z kompetencji miękkich ( np. obsługa klienta, komunikacja, zarządzanie, negocjacje), w zakresie np. budowania marki, skutecznej promocji i marketingu,

- przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie dostępności dla osób z niepełnoprawnościami, niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu, OZE, termomodernizacji,

- współpraca polsko-norweska (organizacja szkoleń i wizyt studyjnych, doradztwa, tłumaczeń).

We are starting "JarosLove - from love for people"

Following the signature of the contract for the project "JarosLove - from love for people" financed by Norwegian Funds, a meeting was held in Jaroslaw City Hall summarizing the preparatory work with the partners of the project.

The project partners are: The State School of Technology and Economics in Jarosław, the Polish Association for Persons with Intellectual Handicap, subsidiary in Jarosław, the Regional Cluster for Social Economy and Innovation "Center for Development” Foundation, the Association of the Jarosław-Przeworsk Municipal Functional Area, the Culture and Promotion Center in Jarosław, Jarosław Center for Culture and Art, and the District Employment Office in Jarosław.

The tasks to be carried out in the city under this project are: the purchase of a low-carbon bus and the installation of a recycling facility, the creation of a passenger transfer center with a green roof. In addition, technical facilities for bus operations will be established, premises for the headquarters of the Municipal Transport Company will be adapted, and hardened periodic parking facilities will be established.

Other activities include the Jarosław City Card, the Investor's Point of Acquisition and Service, the modernized Urban Monitoring Center and Intelligent City Management Center; moreover, cameras will be installed in the city.

In the interests of disabled persons, a lift will be available in the Primary School No 11 for such persons, project documentation on the accessibility of urban public buildings will also be prepared; and the next activity will be to adapt municipal buildings to the needs of people with disabilities. The city will also start to develop a Jarosław Accessibility Map and will organize contest on this subject.

The next activities will include organization of fairs including Economic Fair.

And:

- promotion campaign for investment areas,

- promotion of the Buy Local idea (promotion of local entrepreneurs),

- preparation of a housing policy development plan with areas designated for housing,

- organization of study visits and trainings concerning urban transport, photovoltaics, available modern technologies, recycling, retention, green walls, filling EU applications, soft skills (e.g. customer service, communication, management, negotiation), brand building, effective promotion and marketing,)

- educational and information campaigns on accessibility for disabled persons, low emission, urban green, recycling, RES, thermal upgrade,

- Polish-Norwegian cooperation (organization of trainings and study visits, consultancy, translation).

 

 

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...