czwartek 30.12.2021

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Burmistrz Miasta Jarosławia prowadzi ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie miasta Jarosławia.

W sektorze usług hotelarskich obowiązują zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów i wycieczek przewodników turystycznych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Zgodnie z przytoczoną ustawą obiekty hotelarskie można podzielić na dwa rodzaje:

  • obiekty kategoryzowane przez marszałka, tj. hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, których nazwy są prawnie zastrzeżone, a ich ewidencję prowadzi marszałek - art. 38 ust. 1 ustawy,
  • inne obiekty świadczące usługi hotelarskie, których ewidnecję prowadzi burmistrz (wójt, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia - art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Za inne, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, lecz nie podlegają zaszeregowaniu (kategoryzacji), należy zgłaszać do ewidencji urzędu miasta (gminy) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do burmistrza/wójta/prezydenta o następujących zmianach:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii obiektu hotelarskiego,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby miejsc noclegowych,
  • zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

Informujemy, że Urząd Statystyczny w Rzeszowie przypomina również, że podmioty prowadzące działalność noclegową są zobowiązane do przekazywania sprawozdań statystycznych na formularzach KT-1 lub KT-2. Urząd Statystyczny w Rzeszowie przekazuje, że w dziedzinie statystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie prosi osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

- za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

- w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl,

- w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów.

Dzięki udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w gminach, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

Zapewniamy, że wszystkie przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

W zalączeniu przekazujemy również infografikę obrazującą wyniki badań bazy noclegowej.

Barbara Brzezińska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...