Na konferencja MFiPR 31 maja i 1 czerwca spotkało się prawie 200 osób reprezentujących samorządy biorące udział w Programie „Rozwój lokalny” oraz ich partnerzy z Norwegii i Islandii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Jarosławia z burmistrzem Waldemarem Paluchem na czele.

Konferencja zainaugurowała rozpoczęcie kluczowego etapu realizacji projektów wspartych przez Fundusze Norweskie i EOG w ramach Programu Rozwój Lokalny. Umowy podpisane z 29 średnimi miastami w okresie listopad 2021 r. – kwiecień 2022 r. umożliwiają im realizację kompleksowych projektów, mających na celu ograniczenie negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienie standardu życia mieszkańców.

W wydarzeniu udział wzięli Ambasador Królestwa Norwegii, Anders H. Eide, przedstawiciele OECD, Związku Miast Polskich oraz Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), a także przedstawiciele 29 wyłonionych w konkursie polskich samorządów i ich norweskich partnerów oraz przedstawiciele administracji rządowej państw-darczyńców Funduszy Norweskich i EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

255 miast średnich uczestniczyło w otwartym naborze. W wyniku decyzji Komitetu ds. Wyboru Projektów, do kolejnego etapu trafiły 54 miasta. Pierwotnie do dofinansowania miało zostać wybranych 15 projektów, jednak Komitet ds. Wyboru Projektów – we współpracy z Operatorem i państwami-darczyńcami – zdecydował o rozszerzeniu listy na wszystkie Kompletne Propozycje Projektów (29 miast), które spełniły wymóg uzyskania minimum 60% punktów w ocenie merytorycznej. Decyzja ta została podyktowana przede wszystkim potrzebą wsparcia szerszej, niż początkowo zakładano, grupy miast, które znalazły się z trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej z powodu pandemii COVID-19. Rozszerzenie listy rankingowej pozwoliło zwiększyć odziaływanie Programu poprzez istotne zwiększenie zakresu miast, które zrealizują nowe ścieżki rozwoju.

W trakcie dwudniowego spotkania, podczas panelowych dyskusji z aktywnym udziałem polskich, norweskich i islandzkich samorządowców, przedstawicieli operatora programu (MFiPR), OECD, partnerskich norweskich i islandzkich organizacji lokalnych oraz ze wsparciem doradców ZMP, rozmawiano o dotychczasowych efektach wdrażania projektów w miastach, korzyściach płynących ze współpracy bilateralnej, wykorzystaniu zewnętrznej perspektywy OECD (https://www.miasta.pl/aktualnosci/narzedzie-samooceny-dla-jst-od-oecd, https://www.miasta.pl/aktualnosci/jest-juz-raport-oecd-o-stanie-samorzadu-lokalnego-w-polsce) oraz planach na przyszłość.

Dla 16 spośród 29 miast znaleziono partnerów w Norwegii i Islandii. Pierwszą umowę bilateralną podpisał już Ostrowiec Świętokrzyski z Sogndal (NO), a następne zostaną podpisane 2 czerwca w:  Rydułtowych (z Ovre Eiker - NO), Łomży (z Nordland County - NO), Zawierciu (z regionem More Og Romsdal - NO) i Starachowicach (z Bergen - NO). Dla pozostałych 13 miast, którzy nie mają skandynawskich partnerów, przewidziano inne formy współpracy z miastami w Norwegii.

W trakcie konferencji zostały zaprezentowane już pierwsze przykłady partnerstw współpracy bilateralnej - polsko-norwesko-islandzkiej - między Starachowicami (PL) i Bergen (NO), Jelenią Górą (PL) i Akureyri (IS) oraz Rydułtowami (PL) i Ovre Eiker (NO).

Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty poświęcone 5 obszarom współpracy - rozwojowi instytucjonalnemu, partycypacji społecznej, zmianom klimatu, przedsiębiorczości młodzieży oraz srebrnej gospodarce.

źródło: 

https://www.miasta.pl/aktualnosci/wdrazanie-projektow-i-wspolpraca-bilateralna-w-programie-rozwoj-lokalny


Implementation of projects and bilateral cooperation in the “Local Development” program

Almost 200 representatives of local authorities participating in the “Local Development” program and their partners from Norway and Iceland attended the MFiPR Conference on 31 May and 1 June. The meeting led by the Mayor Waldemar Paluch was attended by representatives of the City Council of Jarosław.

The conference launched the start of a key phase of projects supported by Norwegian and EEA funds under the Local Development program. The agreements signed with 29 medium-sized cities between November 2021 and April 2022 allow them to implement comprehensive projects aimed at reducing negative development phenomena and raising the standard of living of residents.

The event was attended by the Ambassador of the Kingdom of Norway, Anders H. Eide, representatives of the OECD, the Association of Polish Cities and the Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS), as well as by representatives of the 29 selected Polish local authorities and their Norwegian partners, and by representatives of the government administration of donor countries of Norwegian and EEA funds: Iceland, Liechtenstein and Norway.

In the open contest participated 255 medium-sized cities. As a result of the decision of the Project Selection Committee, 54 cities reached the next stage. Initially, 15 projects were to be selected for funding, but the Project Selection Committee, in cooperation with the Operator and donor countries, decided to extend the list to all the Complete Project Proposals (29 cities) that met the requirement to obtain a minimum of 60% of points in the substantive assessment. This decision was based primarily on the need to support a wider group of cities that were in difficult socio-economic situation due to the COVID-19 pandemic than it was initially envisaged. The broadening of the ranking list has made it possible to increase the Program's impact by significantly increasing the range of cities that will take on new development paths.

During the two-day meeting, with active participation of Polish, Norwegian and Icelandic local authorities, representatives of the Program Operator (MFiPR), OECD, Norwegian and Icelandic partner local organizations, and with support from the consultants of the APC, discussed the results of the implementation of projects in cities, the benefits of bilateral cooperation, and the use of the OECD's external perspective.

Partners in Norway and Iceland were found for 16 out of 29 cities. The first bilateral agreement has already been signed between Ostrowiec Świętokrzyski and Sogndal (NO) and the following will be signed on 2 June by: Rydułtowe (with Ovre Eiker - NO), Łomża (with Nordland County - NO), Zawiercie (with More Og Romsdal region - NO) and Starachowice (with Bergen - NO). For the remaining 13 cities, which do not have Nordic partners, other forms of cooperation with cities in Norway are foreseen.

The first examples of bilateral-Polish-Norwegian-Icelandic cooperation partnerships have already been presented during the conference: between Starachowice (PL) and Bergen (NO), Jelenia Góra (PL) and Akureyri (IS) and between Rydułty (PL) and Ovre Eiker (NO).

On the second day of the conference, workshops were held on 5 areas of cooperation - institutional development, social participation, climate change, youth entrepreneurship and the silver economy.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...