Przez cztery dni, od 25 do 28 sierpnia, trwał Wielki Jarmark Jarosławski. Święto handlu, teatru epok i muzyki świata odbyło się już po raz szósty, a atrakcji nie brakowało.

Przed wiekami Jarosław słynął ze swoich jarmarków. Historycy uważają, że jarosławskie sierpniowe zjazdy kupieckie, były jednymi z największych w XVI i XVII-wiecznej Europie. Obecne władze miasta nawiązują do bogatej tradycji handlowej Jarosławia, tworząc pomost między przeszłością a teraźniejszością. Liczba uczestników, która pojawiła się na jarosławskim rynku w trakcie wydarzenia, pokazuje, że z edycji na edycję Jarmark Jarosławski cieszy się coraz większym uznaniem.

Wielki Jarmark Jarosławski rozpoczął się barwnym korowodem, który przeszedł od Bramy Krakowskiej na jarosławski rynek. Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, wzorem lat ubiegłych, przekazał klucz do miejskiego skarbca kupcowi, a zarazem właścicielowi jednej
z najpiękniejszych kamienic miejskich, Wilhelmowi Orsettiemu. Przez cztery dni to właśnie on, wraz z Anną Ostrogską, najznamienitszą historyczną właścicielką Jarosławia, trzymali pieczę nad kasą oraz doglądali Jarmarku.

Stoiska wystawców uginały się od wszelkiego rodzaju niepowtarzalnego rękodzieła: biżuterii, wyrobów z wikliny, przytulanek, dekoracji kwiatowych, ozdób i pamiątek. W powietrzu unosił się aromat egzotycznych przypraw, który mieszał się z zapachem kuchni: polskiej, greckiej, tatarskiej, węgierskiej i indyjskiej. Uznaniem cieszyły się również miody, napitki i słodycze. Gwar rozmów, jak za dawnych czasów, wypełnił rynek w Jarosławiu, czyniąc z niego miejsce spotkań z przyjaciółmi oraz obcowania z bogatą ofertą kulturową wydarzenia. A program artystyczny Jarmarku był naprawdę różnorodny. Pokazy i warsztaty dawnych cechów rzemieślniczych ukazywały życie i pracę ówczesnych mieszkańców miasta. Zwiedzanie Jarosławia z przewodnikiem pozwoliło na poznanie jego bogatej historii i odkrycie nawet najbardziej strzeżonych tajemnic. Gry plenerowe i animacje dla najmłodszych sprawiły, że dzieci nie nudziły się, podczas gdy ich opiekunowie przetrząsali stragany w poszukiwaniu skarbów. Popularnością cieszył się pokaz sztuki kuglarskiej krakowskiej Grupy Locomotora oraz spektakl uliczny „Jedwab i sukna” w ich wykonaniu. Emocji dostarczyły również: inscenizacja „Bitwy o Jarosław”, „Noc Ognia” Teatru Ognia Arche, a także turniej rycerski o laur Spytka Jarosławskiego, który w niejednym młodym człowieku rozpalił zainteresowanie dawnym wojennym rzemiosłem.

Podczas Jarmarku Jarosławskiego nie zapomniano również o muzyce. Przed publicznością wystąpili: akordeonista Patryk Walczak, Orkiestra Galicja, lubiany w Jarosławiu węgierski Zespół Muzyki Dawnej Szelindek oraz Transkapela&Co., którą tworzą muzycy z Polski, Węgier i Grecji.

Cieszę się, że tegoroczny Jarmark Jarosławski śmiało mogę nazwać wielkim. Było to wydarzenie na dużą skalę, wyjątkowo różnorodne i pełne atrakcji. Przede wszystkim ważne jest to, że udało nam się odtworzyć i pokazać gościom odwiedzającym nasze miasto, jego wielowiekowe tradycje. Podczas tych kilku dni koloryt dawnego Jarosławia był wręcz namacalny i naprawdę można było poczuć atmosferę dawnych jarmarków, a to przecież jeden z głównych celów imprezy. Warte podkreślenia jest to, że tegoroczna, szósta już edycja, zgromadziła, w porównaniu z poprzednimi, najwięcej uczestników: kupców, artystów
i odwiedzających. Wzrosła też atrakcyjność oferty, a co za tym idzie zainteresowanie kupujących. Znakomicie zostali też przyjęci artyści występujący na jarosławskim rynku. To wszystko oraz piękne i wyjątkowo ciepłe, sierpniowe wieczory, nadały imprezie osobliwy, niezapomniany charakter – podsumowuje Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch.

W ramach Wielkiego Jarmarku Jarosławskiego zakupionych zostało 20 drewnianych straganów, 4 namioty średniowieczne, uszytych zostało część strojów historycznych nawiązujących do dawnych tradycji, wykonane zostały ławy z beczki, stoliki wraz z taboretami, girlandy i flagi, system wystawienniczy – 5 dużych tablic, wózek platformowy itd. Z funduszy norweskich zostały również sfinansowane występy artystyczne oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. Przygotowane zostały również materiały informacyjno – promocyjne.

Więcej o Wielkim Jarmarku: https://jarmarkjaroslawski.pl/o-jarmarku/

Wielki Jarmark Jarosławski był współfinansowany z projektu „JarosLove – z miłości do ludzi”, realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”, który finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 oraz budżetu państwa.

 

Yaroslavl Fair 25-27.08.2022

Trade, theatre and music reigned during the Great Yaroslavl Fair.

For four days, from 25 to 28 August, the Great Yaroslavl Fair lasted. The festival of trade, theater of epochs and world music was held for the sixth time, and there was no shortage of attractions. Centuries ago, Jarosław was famous for his fairs. Historians believe that the Yaroslavl August merchant congresses were one of the largest in sixteenth- and seventeenth-century Europe.  The current city authorities refer to the rich commercial tradition of Yaroslavl, creating a bridge between the past and the present. The number of participants that appeared on the Jarosław market during the event shows that from edition to edition the Jarosław Fair is becoming more and more appreciated.

The Great Jarosław Fair began with a colorful procession that went from the Krakow Gate to the Jarosław market square. The Mayor of the City of Jarosław Waldemar Paluch, as in previous years, handed over the key to the city treasury to a merchant and at the same time the owner of one of the most beautiful townhouses, to Wilhelm Orsetti. For four days, it was he, together with Anna Ostrogska, the most prominent historical owner of Jarosław, who took care of the cash register and looked after the Fair. Exhibitors' stands were full of all kinds of unique handicrafts: jewelry, wicker products, cuddly toys, flower decorations, ornaments and souvenirs. The aroma of exotic spices floated in the air, which was mixed with the smell of Polish, Greek, Tatar, Hungarian and Indian cuisine. Honey, drinks and sweets were also appreciated.  The buzz of conversations, as in the old days, filled the market square in Jarosław, making it a place to meet friends and commune with the rich cultural offer of the event. And the artistic program of the Fair was really diverse. Demonstrations and workshops of the former craft guilds showed the life and work of the then inhabitants of the city.

Visiting Yaroslavl with a guide allowed you to learn about its rich history and discover even the most guarded secrets. Outdoor games and animations for the little ones meant that the children were not bored, while their guardians searched the stalls in search of treasures. Popular was the show of juggling art of the Krakow Locomotora Group and the street performance "Silk and Cloth" performed by them. Emotions were also provided by: the staging of "Battle for Jarosław", "Night of Fire" by the Arche Fire Theatre, as well as a knight's tournament for the laurel of Spytek Jarosławski, which in many young people ignited interest in the old war craft. During the JarosławSki Fair, music was not forgotten either. In front of the audience performed: accordionist Patryk Walczak, Galicia Orchestra, the Hungarian Early Music Ensemble Szelindek, popular in Jarosław, and Transkapela &Co., which consists of musicians from Polish, Hungary and Greece.

I am glad that this year's JarosławSki Fair can be boldly called great. It was a large-scale event, extremely diverse and full of attractions. First of all, it is important that we managed to recreate and show guests visiting our city, its centuries-old traditions.  During these few days, the color of the former Jarosław was almost tangible and you could really feel the atmosphere of the old fairs, and this is one of the main goals of the event. It is worth emphasizing that this year's sixth edition, gathered, compared to the previous ones, the most participants: buyers, artists and visitors. The attractiveness of the offer has also increased, and thus the interest of buyers. The artists performing on the Jarosław market square were also excellently received. All this and the beautiful and exceptionally warm August evenings gave the event a peculiar, unforgettable character – sums up the Mayor of the City of Jarosław Waldemar Paluch.

As part of the Great Jarosław Fair, 20 wooden stalls were purchased, 4 medieval tents were purchased, some historical costumes referring to old traditions were sewn, benches were made of barrels, tables with stools, garlands and flags, exhibition system – 5 large boards,
a platform trolley, etc. Norwegian funds have also financed artistic performances and shows of reconstruction groups. Information and promotional materials have also been prepared.

More about the Great Fair: https://jarmarkjaroslawski.pl/o-jarmarku/

The Great Yaroslavl Fair was co-financed from the project "JarosLove – for the love of people", implemented as part of the "Local Development" program, which is financed from the funds of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and the state budget.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...