1 czerwca na jarosławskim Rynku odbył się Mini Jarmark Jarosławski. Stroje stylizowane w stylu dawnych epok, jarmarkowe tańce, stoiska uginające się od smakołyków i rękodzieła. Tak wyglądał pierwszy w Jarosławiu Mini Jarmark Jarosławski, podczas którego najważniejsi byli najmłodsi.

Przygotowania do oryginalnych obchodów Dnia Dziecka w jarmarkowym stylu trwały już od wielu miesięcy w jarosławskich szkołach. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice zadbali
o wyposażenie kolorowych straganów w rozmaite dobra. Na szkolnych stoiskach można było podziwiać i nabyć rękodzieło, biżuterię stworzoną przez uczniów, a także smakołyki
z mieszczańskiego stołu – miody, proziaki, pierniki, i wiele innych. Szkoły przygotowały również występy artystyczne, złożone z dawnych tańców lub scenek i piosenek zainspirowanych historią Jarosławia. Uczniowie wzięli udział także w dwóch konkursach plastycznych – „Na jarmarku jarosławskim” i „Portret jarosławskiego mieszczanina”.

Mini Jarmark rozpoczął się od inauguracyjnego, barwnego korowodu, który wyruszył spod Bramy Krakowskiej na jarosławski rynek. Następnie aktorzy Jarosławskiego Teatru Sztuk Drobnych „Kącik” (JOKiS) wystawili spektakl Cuda na kiju, czyli kurka złotopiórka, który został napisany i przedstawiony specjalnie jako część organizowanego przedsięwzięcia. Oprócz uczniów jarosławskich szkół, dawne i współczesne choreografie zaprezentowali tancerze i tancerki z Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu oraz Studio Baletowe „Terpsychora” pod kierunkiem Galiny Koval (JOKiS). Spektakularną prezentację tradycyjnej broni, warsztaty tańca oraz zabawy plebejskie przeprowadziło Towarzystwo Szabli i Miecza. Nie zabrakło animacji, zabaw i dyskoteki dla dzieci oraz darmowych przejazdów kolejką i bryczką.

Prócz wielobarwnych, uginających się pod ciężarem rozmaitych wyrobów straganów, przygotowanych przez jarosławskie szkoły, na Mini Jarmarku można było odwiedzić stoisko partnerów wydarzenia – Miejskiej Biblioteki Publicznej i Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Przestrzeń rynku została również podzielona na strefy. W jednej z nich, poświęconej warsztatom, zarówno dzieci, jak i dorośli mieli szansę wziąć udział w pokazach rzemieślniczych – przędzenia na kołowrotku czy tworzenia ceramiki, zajęciach mincerskich z bicia monet, zielarskich. Chętni do twórczej pracy mogli też zapoznać się z tajnikami tworzenia sakiewek, grzechotek i świec. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu przy swoim stoisku prowadzili warsztaty graficzne i malarskie. Pracownicy Centrum Kultury i Promocji zorganizowali zajęcia kulinarne dedykowane staropolskiej kuchni i aromatycznym przyprawom, a także zachęcali do zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej. W strefie zabawy prowadzono rozgrywki szachowe i planszowe, w których z ogromną radością uczestniczyły dzieci. Równie wesoło i ochoczo brały udział w wielkoformatowej grze „Na Jarmarku Jarosławskim”.

Mini Jarmark Jarosławski jako unikatowe na mapie Polski wydarzenie zostanie zapamiętane na długo. Piękna pogoda i wesoła atmosfera przyciągnęła na jarosławski Rynek tłumy mieszkańców i turystów.

 

Mini Jarmark Jarosławski był współfinansowany z projektu „JarosLove – z miłości do ludzi”, realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”, który finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 oraz budżetu państwa.

 

 

Mini Fair Yaroslavl

1 June 2022

 

On June 1 this year, at Jarosław Market Square 1, the Jarosław Mini Fair took place. Costumes stylized in the style of old eras, fair dances and artistic performances, colorful procession, stalls bending under the weight of delicacies and handicrafts. This is what the first one looked like in Jarosław Mini Jarosławski Fair, during which the youngest were the most important.

Preparations for the original celebration of Children's Day in the fair style have been going on for many months in Jarosław schools. Teachers, students and parents took care of

o equip colorful stalls with various goods. At the school stalls you could admire and buy handicrafts, jewelry created by students, as well as delicacies from the bourgeois table – honey, prosiaki, gingerbread, and many others. The schools have also prepared artistic performances, consisting of old dances or scenes and songs inspired by the history of Jarosław. Students also took part in two art competitions – "At the Jarosław Fair" and "Portrait of a Jarosław Burgher".

The Mini Fair began with the inaugural, colorful procession, which set off from the Krakow Gate to the Jarosław market square. Then, the actors of the Jarosław Theatre of Fine Arts "Kącik" (JOKiS) staged the performance Miracles on a stick, i.e. the golden feather, which was written and presented especially as part of the organized undertaking.

In addition to students of Jarosław schools, old and contemporary choreographies were presented by dancers from the Lidia Nartowska District Ballet Centre in Jarosław and the "Terpsychora" Ballet Studio under the direction of Galina Koval (JOKiS). A spectacular presentation of traditional weapons, dance workshops and plebeian games was carried out by the Sabre and Sword Society. There were animations, games and discos for children as well as free rides by train and carriage. In addition to the multi-coloured stalls bent under the weight of various products, prepared by Jarosław schools, at the Mini Fair you could visit the stand of the event's partners – the Municipal Public Library and the Polish Association for People with Intellectual Disabilities Circle in Jarosław.

The market space has also been divided into zones. In one of them, devoted to workshops, both children and adults had the chance to take part in craft shows – spinning on a reel or creating ceramics, minting classes on minting coins, herbal. Those willing to work creatively could also learn the secrets of creating pouches, rattles and candles. Students and teachers of the Art School Complex in Jarosław conducted graphic and painting workshops at their stand.

Employees of the Center for Culture and Promotion organized culinary classes dedicated to old Polish cuisine and aromatic spices, and encouraged to visit the Underground Tourist Route.

In the play zone, chess and board games were held, in which children participated with great joy. Equally cheerfully eagerly took part in the large-format game "At the Jarosław Fair".

The Jarosław Mini Fair as a unique event on the map Polish will be remembered for a long time. Beautiful weather and cheerful atmosphere attracted crowds of residents and tourists to the Jarosław Market Square.

The Jarosław Mini Fair was co-financed from the project "JarosLove – for the love of people", implemented as part of the "Local Development" program, which is financed from the funds of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and the state budget.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...