poniedziałek 21.11.2022
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza

W poniedziałek, 28 listopada 2022 roku, o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia, odbędzie się LVII sesja Rady Miasta Jarosławia.

TRANSMISJA LVII SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ONLINE

LVII sesja Rady Miasta Jarosławia  została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz §53 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów z:

  • LIV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 listopada 2022 r.,
  • LV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 listopada 2022 r.,
  • LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 16 listopada 2022 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,

2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

3) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu grantowego pn. „JarosLove – z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok,

9) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,

10) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

12) w sprawę zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Jarosław oraz wyrażenia zgody na nabycie udziałów na rzecz Gminy Miejskiej w działce drogowej stanowiącej własność osób fizycznych,

13) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

14) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

15) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

16) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

17) w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej,

18) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy,

19) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miejskiej Jarosław.

V Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Projekty uchwał zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce  Transmisje internetowe.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...