wtorek 22.11.2022

Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch zaprasza do udziału w projekcie pn. „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 
Gmina Miejska Jarosław na podstawie ogłoszenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o naborze wniosków gmin do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ogłasza rozpoczęcie naboru deklaracji wstępnych uczestnictwa w Programie w latach 2023-2025. Nabór ma na celu rozpoznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców Jarosławia, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Deklaracje można składać w terminie od 21 listopada do 9 grudnia 2022 r. listownie na adres Urzędu Miasta w Jarosławiu, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w siedzibie urzędu, kancelaria od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 7.30 do 18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 lub elektronicznie na adres: cieplemieszkanie@um.jaroslaw.pl

Pytania dotyczące składania deklaracji oraz dodatkowe informacje udziela pracownik Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1; w Holu na parterze budynku; pod numerem telefonu (16) 624 87 94 oraz e-mailowo: cieplemieszkanie@um.jaroslaw.pl
 
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego i wymianie ich na następujące źródła:

a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego;

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.


Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu);

c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;

d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.
 
Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona będzie na podstawie:

Część pierwsza – poziom podstawowy dotacji.

Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Suma rocznych dochodów wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł (na podstawie PIT lub innych dokumentów wykazujących dochód, tylko wnioskodawcy).
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

II. Część druga – poziom podwyższony dotacji.

Osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego za 2021 r. uzyskanego z MOPS-u (wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

III. Część trzecia – najwyższy poziom dotacji.

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki :

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego za 2021 r. uzyskanego z MOPS-u (wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.


Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą .

Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.


Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/


Deklaracja oraz szczegółowy program priorytetowy i wykaz kosztów kwalifikowanych do pobrania w załącznikach.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl  (zakładka: Ciepłe Mieszkanie)

oraz na stronie WFOŚiGW w Rzeszowie  www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Programu należy dokonać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej.

Uwaga! Wypełnienie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania do programu „Ciepłe mieszkanie”.

 

 

Załączniki

  • Pobierz Program CIEPŁE MIESZKANIE.PDF
  • Pobierz Załącznik-1-do-pp-cieple-mieszkanie-wykaz-kosztow-kwalifikowanych 2.pdf
  • Pobierz Wstępna deklaracja uczestnictwa-z-rodo1-1.docx
  • Pobierz Wstępna deklaracja uczestnictwa-z-rodo1-1.pdf
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...