poniedziałek 16.01.2023
Sala narad Urzędu Miasta Jarosławia
Sala narad Urzędu Miasta Jarosławia

W poniedziałek 30 stycznia o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbędą się obrady LIX sesji Rady Miasta.

Porządek obrad sesji Rady Miasta Jarosławia:


I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2022 r.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok.

V. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2023 r.:

a) przedstawienie opinii o projekcie budżetu przez Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta,

b) przedstawienie opinii Rad Dzielnic o projekcie budżetu,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu,

d) dyskusja nad projektem budżetu oraz ewentualne przegłosowanie wniesionych poprawek,

e) głosowanie uchwały budżetowej.

VI. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” na terenie miasta Jarosławia,

2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania

inwestycyjnego pn. ., Zielony transport publiczny w mieście Jarosław”,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław,

4) w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

7) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

9) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i warunki wpłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

10) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławia.

VI.a) Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta Jarosławia za lata 2020-2021.

VI.b) Raport z propozycjami wdrożenia oszczędności w wymienionych w raporcie jednostkach.

VII. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

VIII. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.

IX. Przyjęcie planu pracy na 2023 rok:

- Rady Miasta Jarosławia,

- Komisji Rewizyjnej.

X. Wytypowanie przedstawicieli Rady Miasta Jarosławia do prac w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

X a). Wytypowanie przedstawicieli Rady Miasta Jarosławia do prac w Komisji stypendialnej o przyznanie stypendiów na 2023 rok za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2022.

XI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

XII. Wolne wnioski i informacje.

XIII. Zakończenie obrad.


 TRANSMISJA LIX SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ONLINE

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...