Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 tj.) Organ kontrolny podaje do publicznej wiadomości ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

 1. ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 tj.),
 2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 tj.),
 3. ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 tj.),
 4. Uchwała Nr 342/XXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Jarosław (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020r., poz. 4219).

Podmiot uprawniony do kontroli

Stosownie do regulacji zawartych w art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów wyżej powołanej ustawy na terenie Gminy Miejskiej Jarosław jest Burmistrz Miasta Jarosławia, który upoważnia do przeprowadzania kontroli podległych pracowników komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Jarosławia odpowiedzialnej za system gospodarki odpadami komunalnymi.

Przedmiot kontroli

Kontrole prowadzone są na podstawie Planu kontroli zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje stosowanie się właścicieli nieruchomości będących przedsiębiorcami do obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, a w szczególności przestrzeganie obwiązujących zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Jarosław zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oprócz działalności kontrolnej planowej podejmowane są tzw. kontrole interwencyjne w przypadkach określonych w art. 47 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców. Kontrole interwencyjne przeprowadzane są w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku, w wyniku wykonywania działalności gospodarczej objętej kontrolą.

Procedura kontroli podmiotów będących przedsiębiorcami

1. Przeprowadzenie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa.

Dokonanie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej obejmującej identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Analiza uwzględnia w szczególności:

 1. obowiązki kontrolne Organu kontroli w terminach zakreślonych w art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 2. wyniki dotychczasowych kontroli w przedmiotowym zakresie,
 3. wyniki weryfikacji sprawozdań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości składanych przez przedsiębiorcę,
 4. inne dostępne informacje i zgłoszenia dotyczące występujących nieprawidłowości u funkcjonujących w kontrolowanym obszarze podmiotów, w szczególności właściwej selektywnej zbiórce odpadów komunalnych.

Kontrolę przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Jarosław przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata planowo lub dodatkowo po uzyskaniu zgłoszeń dotyczących występujących nieprawidłowości w podmiotach funkcjonujących w kontrolowanym obszarze.

2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.

Organ kontrolny zawiadamia w drodze pisemnej Przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli.

3. Wszczęcie kontroli.

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

4. Książka kontroli.

Kontrolowany przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli, wpisów w książce kontroli prowadzonej w postaci papierowej dokonuje kontrolujący, zaś prowadzonej w postaci elektronicznej - dokonuje przedsiębiorca. Okazanie książki kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli.

5. Czynności kontrolne.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych u właścicieli nieruchomości będących przedsiębiorcami (w tym spółdzielni mieszkaniowych) oraz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, należy uwzględnić następujące wymagania:

 1. czynności kontrolne prowadzone są w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu do kontroli,
 2. kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
 3. w terminie planowanej kontroli kontrolujący zgłaszają się w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorcy, gdzie doręczają upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazują legitymacje służbowe upoważniające do wykonywania takich czynności,
 4. czynności kontrolne wykonywane są w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, wówczas kontrolowany jest zobowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli,
 5. kontrolowany przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona obowiązani są umożliwić przeprowadzenie kontroli,
 6. kontrolujący jest uprawniony do:
  • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren,
  • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
  • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
 7. czynności kontrolne wykonuje się w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorcy.

6. Protokół kontroli.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu przedsiębiorcy. W razie odmowy podpisania protokołu, kontrolujący umieszczają o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu przedsiębiorca może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie. Protokół zawiera ustalenia kontroli, w tym opis stanu faktycznego oraz stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości, a także zalecenia pokontrolne.

7. Postępowanie pokontrolne.

Stwierdzone nieprawidłowości skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego.

Załączniki

 • Pobierz Schemat procedury kontroli podmiotów będących przedsiębiorcami w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...