środa 29.03.2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 13/1/2022 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jarosławia.

Burmistrz Miasta Jarosławia zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 13/1/2022 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jarosławia przy ul. Kamiennej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zostanie udostępniony do wglądu od 5 kwiecień 2023 r. do 27 kwiecień 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, III piętro, pokój nr 36 (w godzinach pracy urzędu), w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem - https://bip.jaroslaw.um.gov.pl/, a także na stronie internetowej - https://miastojaroslaw.pl/

Projekt zmiany nr 13/1/2022 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jarosławia będzie dostępny w dniach od 5 kwietnia 2023 roku do 27 kwietnia 2023 roku pod adresem: https://bip.jaroslaw.um.gov.pl/artykul/633/2728/studium-w-trakcie-zmian

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, II piętro, pokój nr 26 (sala narad) o godz. 1100. Udział projektanta będzie możliwy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Ewentualne uwagi do projektu zmiany studium lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Jarosławia, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław III piętro, pokój nr 36  w godzinach pracy Urzędu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl lub ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2023r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jarosławia.

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w załączniku poniżej.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1. Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miasta Jarosławia jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów. 2. Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jarosławia, z siedzibą: Rynek 1, 37-500 Jarosław. 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania. 4. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 7. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. 8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Jarosławia: e-mail: iod@um.jaroslaw.pl, tel. 166248731. 

Załączniki

  • Pobierz OBWIESZCZENIE WYŁOŻENIE STUDIUM.PDF
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...