wtorek 17.05.2022

Sprawę reklam i urządzeń reklamowych na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomościach miejskich jednostek organizacyjnych regulują Zarządzenia Burmistrza Miasta z 14.01. 2016 roku i 25.10. 2018 roku.

Zarządzenie definiuje pojęcia reklamy, urządzenia reklamowego, tablicy reklamowej oraz szyldu zgodnie ze zmianami wynikającymi z   Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.   Zarządzenie określa „Zasady lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam" oraz wysokość opłat za reklamy.

Zgoda na umieszczenie reklamy następuje w drodze decyzji administracyjnej lub pisemnej umowy, zawartej z Gminą Miejską Jarosław lub miejską jednostką organizacyjną, po uzyskaniu przez właściciela reklamy pozytywnej opinii dyrektora wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta.

Opinia wydawana jest na podstawie przedłożonego projektu plastycznego wykonanego zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr l do zarządzenia, uwzgledniającego wymiary, kolorystykę i rodzaj użytego materiału oraz miejsce jej lokalizacji. Dla reklam wolnostojących lokalizacja powinna być przedstawiona na kopii mapy zasadniczej.

Wzór wniosku o wydanie opinii określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

Na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, wymagane jest pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozwolenie zwalnia od obowiązku uzyskania pozytywnej opinii dyrektora wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Jarosławia.

Umieszczanie reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomościach jednostek organizacyjnych jest odpłatne, o ile umieszczanie danej reklamy nie podlega opłacie za zajęcie pasa drogowego. Wysokość opłat określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

UWAGA!

Właściciel reklamy bądź szyldu zobowiązany jest do utrzymania ich we właściwym stanie technicznym i estetycznym!

Umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam i napisów wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  (art. 36 ust.1 p.10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym wymaga   zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej   (art.29 i 30 Prawo budowlane)

Warto przeczytać:

W sprawie tablic i urządzeń reklamowych jako obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane

Sytuowanie nośników reklamowych na podstawie zgłoszenia i pozwolenia na budowę

Umieszczenie reklam w pasach drogowych wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę (art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) Wysokość stawek opłat ustala, dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. (Uchwała Nr 224/XVIII/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych).

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń, rynien oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku napisów i rysunków, nieaktualnych ogłoszeń, plakatów, afiszy itp. (§ 16 Uchwały Nr 613/LII/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2006 r.).

Załączniki

  • Pobierz Zarządzenie w sprawie reklam 2016.pdf
  • Pobierz Wniosek o wydanie opini w sprawie formy i lokalizacji reklamy.pdf
  • Pobierz Regulamin utrzymania czystosci.pdf
  • Pobierz Uchwała w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
  • Pobierz Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...