Deklaracja dostępności JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

 • migam-1.svgTłumacz migowy

Deklaracja dostępności 

Urząd Miasta Jarosławia dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.miastojaroslaw.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Jarosławia.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-05

Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-06

Data ostatniego przeglądu deklaracji:  2024-06-06

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Urzędu Miasta Jarosławia jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona podmiotowa Urzędu Miasta Jarosławia – www.miastojaroslaw.pl – spełnia wymagania w 94.56%.

Oświadczenie sporządzono w dniu: 2020-07-30.

Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-06

Wyłączenia:

 1. zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,  

 2. dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego. 

 3. brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści,

 4. nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,

 5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 6. filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie: 

 1. Podwyższony kontrast,

 2. Możliwość powiększania wielkości liter na większe,

 3. Dostępna jest usługa tłumacza języka migowego on line,

 4. informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,

 5. Serwis został zbudowany w oparciu o "Responsive Web Design" (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

Nawigacja na stronie (w przypadku problemów istnieje możliwość skorzystania z następujących kombinacji klawiszy):

CTRL+F5 - ponowne załadowanie strony

TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

ENTER - wykonanie domyślnej akcji,

STRZAŁKI W PRAWO, LEWO, GÓRA, DÓŁ - przewijanie widocznej części strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Wilczyńska-Gemra, adres poczty elektronicznej agnieszka.gemra@um.jaroslaw.pl Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 16 624 87 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba składająca wniosek zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej, itp.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej BIP Urzędu Miasta Jarosławia mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skarga rozpatrywana jest przez podmiot, który odmówił zapewnienia dostępności cyfrowej w terminie miesiąca od jej otrzymania. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

INFOLINIA 800 676 676

poniedziałki 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Urzędu Miasta Jarosławia:

Rynek 1 - ratusz,

Rynek 6 – kamienica Gruszewiczów.

Do siedziby Urzędu Miasta Jarosławia przy ul. Rynek 1 prowadzi wejście główne od strony południowej (od strony Muzeum w Jarosławiu – Kamienica Orssettich i Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu). Budynki urzędu są obiektami zabytkowymi, położonymi w zabytkowej strefie śródmieścia miasta, co powoduje pewne ograniczenia w dostępności architektonicznej. 

Na parterze budynku działa punkt informacyjny, usytuowany na parterze przy wejściu głównym. Został uruchomiony w celu usprawnienia obsługi klientów urzędu (udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwienia danej sprawy). W pokoju nr 2 (parter) znajduje się Kancelaria ogólna z czterema stanowiskami obsługi interesanta w różnych zakresach merytorycznych.

Dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze. Jednocześnie zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek nie jest wyposażony w windę. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego (po lewej stronie tymczasowego wejścia do budynku urzędu). Wewnętrzna komunikacja pionowa pomiędzy kondygnacjami odbywa się przy wykorzystaniu schodów, posiadających zainstalowane poręcze. Na poszczególnych kondygnacjach zachowane są ciągi komunikacyjne.

W budynku (Rynek 1) na parterze, w pokoju numer 2, usytuowane zostało krzesło schodowe służące do transportu osoby ze szczególnymi potrzebami na wyższe kondygnacje.

Budynek - Rynek 6 również został wyposażony w krzesło ewakuacyjne służące do transportu osób o ograniczonej zdolności poruszania się, które usytuowano na trzeciej kondygnacji.

Opis dostosowań

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również pochylni bądź platform, umożliwiających korzystanie z wyższych kondygnacji.

W budynkach usytuowane są plany tyflograficzne Rynku 1 oraz Rynku 6 w języku polskim oraz w alfabecie Braille'a oraz tabliczki informacyjne (tylko na parterze), zawierające nazwę pomieszczenia bądź opis miejsca (np. wyjście, schody), w języku polskim oraz w alfabecie Braille'a.

Plany tyflograficzne rozmieszczone są przy wejściu do obu budynków. Zawierają nazwę urzędu, rzut parteru z zaznaczonymi pomieszczeniami oraz oznaczenie wyróżniającym się kolorem miejsca lokalizacji osoby czytającej w formule "tu jesteś". Opisy w alfabecie Braille'a są zgodne z obowiązującymi standardami. 

Przy drzwiach głównych urzędu przy ul. Rynek 1 zamontowany jest na odpowiedniej wysokości dzwonek umożliwiający osobom z dysfunkcjami kontakt z pracownikami pełniącymi dyżur w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach

Do budynków oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Przy ul. Spytka wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Urząd Miasta Jarosławia zapewnia usługę polegającą na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Treści są tłumaczone na Polski Język Migowy.

W celu skorzystania z tłumacza języka migowego online należy kliknąć w graficzny przycisk (ikonkę) "Tłumacz migam" z symbolem dwóch migających rąk, znajdujący się w widocznym miejscu z prawej strony ekranu. Przycisk przekieruje do połączenia z tłumaczem.

Informacja o dostępie do domofonu w sytuacji epidemii w kraju

W sytuacjach takich jak stan epidemii w kraju oraz wynikającego z niego obostrzenia, dodatkowo przed wejściami do budynków Rynek 1 i Rynek 6 dostępny jest domofon, umożliwiający komunikację z urzędnikami. W przypadku budynku Rynek 6 oprócz domofonu elementem ułatwiającym kontakt jest ogłoszenie z wyszczególnionymi numerami telefonów do merytorycznych wydziałów, mających siedzibę w tym budynku.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Jarosławia udostępnia następujące aplikacje mobilne: eUrząd Jarosław w wersji dla systemu Android.