Rada Rozwoju Miasta Jarosławia JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

 • migam-1.svgTłumacz migowy

Rada Rozwoju Miasta Jarosławia

rada rozwoju

Członkowie Rady Rozwoju będą wspierać działania włodarza miasta swoją wiedzą i doświadczeniem.

Współpraca przedstawicieli różnych środowisk, w tym kluczowych instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców zaowocuje opracowaniem ostatecznej wersji planu Rozwoju Instytucjonalnego i Planu Rozwoju Lokalnego. W pierwszym etapie członkowie powołanej rady zostaną zaproszeni do zaopiniowania efektów prac zespołu miejskiego w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi”.

Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch powołując Radę Rozwoju powiedział:

Rada Rozwoju, to kolejne ciało obywatelskie obok Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Jarosławskiej Rady Seniorów, Rady Programowej ds. Sportu czy Młodzieżowej Rady Miasta, jakie będzie funkcjonować w Jarosławiu. Potwierdza to niewątpliwie, że wizja wspólnego zmieniania miasta z jaką szedłem do wyborów nie jest gołosłowna [...]. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z dłuższej serii spotkań jakie rysują się przed nami, a przy tym szczególnie ważnym, ponieważ rozpoczyna kolejną, ważną formę dialogu władz samorządowych z mieszkańcami. 

Bezpośrednim impulsem do powołania rady jest uczestnictwo Jarosławia w wieloetapowym programie finansowym z tzw. funduszy norweskich. Tworzony w Jarosławiu projekt ma charakter kompleksowy i wielotematyczny. Na jego realizację i wdrożenie można pozyskać do 40 milionów złotych – środków tak potrzebnych dla modernizacji miasta, by stało się wymarzonym miejscem do pracy, nauki i wypoczynku. Projekt ruszył na początku roku przy pełnym zaangażowaniu wszystkich wydziałów urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych oraz doradców Związku Miast Polskich.

W skład Rady Rozwoju Miasta Jarosławia weszli:

 • Waldemar Paluch - Burmistrz Miasta Jarosławia

 • Anna Schmidt-Rodziewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, poseł na Sejm RP 

 • Mieczysław Kasprzak – poseł na Sejm RP

 • Tadeusz Chrzan – poseł na Sejm RP 

 • Mieczysław Golba – senator RP 

 • Stanisław Kłopot – Starosta Jarosławski

 • Dr Leszek Kisiel – Burmistrz Miasta Przeworska

 • Szczepan Łąka – Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia

 • Marcin Nazarewicz – radny Rady Miasta Jarosławia

 • Piotr Kozak – radny Rady Miasta Jarosławia

 • prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 • nadkom. Jan Wojtowicz- Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu

 • bryg. Krzysztof Kowal – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

 • prof. ucz. dr hab. Roman Fedan - członek Rady Biznesu działającej przy PWSTE w Jarosławiu

 • prof. dr hab. inż. Bogusław Ślusarczyk - kierownik Katedry Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 • prof. ucz. dr hab. inż. – Janusz Dąbrowski, pracownik naukowo-dydaktyczny PWSTE w Jarosławiu

 • Artur Świątek –pełnomocnik Burmistrza Miasta Jarosławia do spraw Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, przewodniczący Rady Programowej ds. Sportu

 • Piotr Pochopień – dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

 • Franciszek Gołąb – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. oraz Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

 • Andrzej Wysocki – prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.

 • Kazimierz Piotrowicz – prezes Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 • Władysław Gruba – prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.

 • Anna Gołąb – Skarbnik Miasta Jarosławia

 • Jerzy Kudła –prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej „Rozwój i Postęp”

 • Leszek Wybraniec – dyrektor Zakładów Mięsnych „Sokołów” w Jarosławiu

 • Piotr Marmuźniak – przewodniczący Rady Dzielnicy nr 6 w Jarosławiu

 • Marian Janusz – przewodniczący Jarosławskiej Rady Seniorów

 • Mariusz Mituś – przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

 • Elżbieta Tkacz –dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu

 • Jolanta Moskwa – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

 • Małgorzata Kamińska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu

 • Dominik Lotycz – przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia 

Dyrektor Biura Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jarosławia, Edyta Pytko przybliżyła zebranym szczegóły projektu oraz postęp prac. Jarosław jest jednym z 54 miast, które zakwalifikowały się do drugiego etapu Programu „Rozwój lokalny”, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Jednym z istotnych celów programu jest podniesienie jakości środowiska, wzmocnienie przedsiębiorczości, efektywności administracji i standardów życia dla mieszkańców. Miasta uczestniczące w projekcie predefiniowanym, realizowanym przez Związek Miast Polskich, nie tylko będą miały do dyspozycji środki finansowe (102 mln Euro), ale także znacząco zwiększą swoją zdolność do efektywnego programowania i skutecznego wdrażania lokalnych polityk rozwojowych. Dyrektor Edyta Pytko przedstawiła również kluczowe czynniki rozwoju i wyzwania, diagnozę deficytów, problemów i barier rozwojowych Miasta Jarosławia, w obszarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, kulturowym oraz przestrzennym.  Na zakończenie wszyscy zebrani zostali zaproszeni do wypełnienia ankiety dotyczącej kierunków rozwoju miasta.

Głos zabrali również eksperci ze Związku Miast Polskich Marek Gabzdyl - koordynator doradców miasta oraz Kamil Niklewicz.

Program „Rozwój lokalny" jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki - przypomnieli przedstawiciele Związku Miast Polskich.

Kolejny temat - opracowanie logo promocyjnego prezentował dr Zbigniew Chmielewski, ekspert ds. komunikacji wizualnej i tożsamości miejsc, koordynator prac.

Na początek, w sposób syntetyczny przedstawił metodykę i kolejność działań w projektach tego rodzaju oraz zadania i funkcje znaku promocyjnego, jako narzędzia w systemie komunikacji miasta. Zebrani mieli też okazję usłyszeć i zapoznać się z tym, dlaczego w realiach XXI wieku komunikacja wizualna zyskuje tak duże znaczenie w życiu społecznym i marketingu i dlaczego jest dziś skuteczniejsza. Następnie prelegent zaprezentował zespół, który pracował nad znakiem promocyjnym Jarosławia, a następnie przedstawił zebranym efekt końcowy prac zespołu. Tu przyszedł moment na krótką analizę składowych logo i kilka słów o tym, dlaczego projekt graficzny Agaty Dzięgielowskiej wychodzi poza standardowe i zwykle stosowane rozwiązania. Dr Chmielewski podkreślił, że dzięki temu znak promocyjny Jarosławia nosi cechy najważniejsze dla tego rodzaju narzędzi komunikacji - wyjątkowość i indywidualność, które przenoszą się następnie na wizerunek miasta. Kolejnym punktem prezentacji było przedstawienie systemu identyfikacji wizualnej jaki powstał w oparciu o zaprojektowany znak. Ekspert wyjaśnił zebranym, że efekt wizerunkowy jaki miasto będzie uzyskiwać w obszarach promocji kultury, turystyki, sportu i innych będzie zależał między innymi od tego, na ile konsekwentne i zgodne z projektem zawartym w księdze tożsamości, będzie prezentowanie symboliki na różnych nośnikach – ulotkach, plakatach, gadżetach.  

The Development Council of the city of Jarosław has inaugurated its activities

Members of the Development Council will support the activities of the city’s authorities with their knowledge and experience.

The cooperation of representatives of different backgrounds, including key institutions, organizations, associations and entrepreneurs will lead to the final version of the Institutional Development Plan and the Local Development Plan. In the first stage, members of the appointed council will be invited to give their opinion on the results of the Urban team's work in the framework of the project "JarosLove - from love for people."

Waldemar Paluch, the Mayor of Jarosław, when establishing the Development Council, said: The Development Council is another civil body alongside the Public Benefit Activity Council, Senior Council of Jarosław, the Program Council for Sport and Youth Council of the City, which will operate in Jarosław. This certainly confirms that the vision of the joint change of the city with which I went to the elections is not groundless [...]. Today's meeting is the first of the longer series of meetings that are ahead us, and it is particularly important, because it is launching another important form of dialog between local authorities and residents.

The direct impulse for the establishment of the council is Jarosław's participation in a multi-stage financial program from the so-called Norwegian Funds. The project created in Jarosław is comprehensive and multi-thematic. Up to PLN 40 million can be obtained for its execution and implementation - this means are so needed for the modernization of the city, so it may become a dream place for work, education and leisure. The project started at the beginning of the year with full involvement of all departments of the City Council, the municipal organizational units and the advisers of the Association of Polish Cities.

Edyta Pytko, the Head of Strategy and Fund Raising Bureau of the Jarosław City Council, presented project details and the progress of the work to the participants. Jarosław is one of the 54 cities which have qualified for the second phase of the Local Development Program, financed by the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. One important objective of the program is to improve the quality of the environment, to strengthen entrepreneurship and administrative efficiency as well as living standards for the population. Cities participating in the pre-defined project, that is being implemented by the Association of Polish Cities, will not only have the financial means available (EUR 102 million), but also will significantly increase their capacity to effectively program and implement local development policies. The Head of Bureau, Edyta Pytko, also presented the key factors for development and challenges, the diagnosis of the deficits, problems and barriers to the development of the city of Jarosław, in the social, economic, environmental, cultural and spatial areas. In conclusion, all participants were invited to complete the questionnaire on directions of the city development.

The experts from the Association of Polish Cities - Marek Gabzdyl, Coordinator of the City Advisors and Kamil Niklewicz, also spoke during the meeting.

- The “Local Development" program is targeted at small and medium-sized cities, selected by the Polish Academy of Sciences as the centers with the most difficult socio-economic situation in the country. It is intended to respond to the major challenges faced by these cities, such as the implementation of accessibility standards as well as the promotion of entrepreneurship and the local economy - recalled representatives of the Association of Polish Cities.

Another topic - the development of the promotional logo was presented by Dr. Zbigniew Chmielewski, Visual Communications and Site Identity Expert, coordinator of the works.

At the beginning, he introduced in a synthetic way the methodology and sequence of activities in projects of this kind and the tasks and functions of the promotional logo as a tool in the city's communication system. The participants also had the opportunity to hear and see why visual communication is becoming so important in social life and marketing in the 21st century and why it is more effective today. The speaker then presented the team, who worked on the Jarosław’s promotional logo and then presented the end result of the team's work. That was the moment for a brief analysis of the composition of the logo and a few words about why Agata Dzięgielowska's graphic design goes beyond the standard and usual solutions. Dr. Chmielewski stressed that this means that the Jarosław’s promotional logo bears the most important features for such communication tools - uniqueness and individuality, which then carry on to the image of the city. The next step in the presentation was to introduce the visual identification system based on the design of the logo. The expert explained to the audience that the image of the city it can obtain in the areas of cultural promotion, tourism, sport and others will depend, inter alia, on the consistency of symbols on various media, such as leaflets, posters and gadgets.

 

Agnieszka Wilczyńska-Gemra