Projekt „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia” JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia”

poprawa

 

Gmina Miejska Jarosław realizuje projekt „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia” w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 (2022 r.)

Cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Projekt skupia się na poprawie zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Miasta Jarosławia w celu wzrostu bezpieczeństwa oraz unowocześnieniu wyposażenia służącego zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ustalając zakres projektu przeanalizowano aktualne potrzeby Gminy Miejskiej Jarosław uwzględniając potrzeby mieszkańców. Oparto się na wynikach badań poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia oraz ich oceny sposobu funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne przeprowadzonych przez lokalną uczelnię wyższą – Państwowa Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Badania przeprowadzono w latach 2019-2020 we współpracy z Urzędem Miasta.

Mając na uwadze wyniki powyższych badań w projekcie skupiono się przede wszystkim na modernizacji systemu monitoringu miejskiego, jego doposażeniu, zwiększeniu efektywności jego działania  oraz realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych.

Dzięki pozyskanym środkom rozbudowano system monitoringu miejskiego o nowy serwer, nową kamerę mobilna oraz 2 głośniki zewnętrzne montowane przy kamerach.

Zakupiono 8 tablic informacyjnych „Miasto monitorowane” do zamontowania na wjazdach do miasta oraz 2 tablice edukacyjne skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta. Tablice zostały ustawione na placach zabaw przy ul. Legionów i ul. Organa. Duże, kolorowe tablice mają nie tylko będzie przypominać najmłodszym o zasadach, które poznali podczas zajęć edukacyjno-profilaktycznych w przedszkolu czy szkole, ale także mają za zadanie zachęcać rodziców do rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa.

W celu wzmocnienia rezultatów działań inwestycyjnych zrealizowano działania edukacyjno-profilaktyczne, między innymi w szkołach i przedszkolach na terenie miasta.

Jarosławski samorząd od szeregu lat prowadzi liczne przedsięwzięcia, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Jednymi z ważniejszych są działania edukacyjne takie jak organizowanie i prowadzenie licznych szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach których poświęca się bardzo dużo uwagi edukacji mieszkańców (oswajania już od najmłodszych lat) nt. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom potrzebującym. Istotnymi działaniami są również przedsięwzięcia  dot. bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym, w ramach  akcji:  „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” oraz „Załóż odblask nie bądź ciemny”, projekty inwestycje „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Jarosławiu” oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej nr 111319 (ul. Jana Pawła II i ul. 3- go Maja) w Jarosławiu”.

Realizacja tego przedsięwzięcia będzie stanowiła kolejny etap dotychczasowej aktywności jarosławskiego samorządu w tym zakresie.

Na realizację powyższych zdań Gmina otrzymała dotację w kwocie 99 976,20 zł.