Opłaty lokalne i podatki JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Opłaty lokalne i podatki

opłaty

Opłaty i podatki 

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Opłata targowa

Opłata od posiadania psów

KONTO BANKOWE „DOCHODY URZĘDU MIASTA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

[służące do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz nieopodatkowanych należności budżetowych tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa itp., z wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi] 

KONTO BANKOWE „BUDŻET GMINY"  

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

59 1240 1792 1111 0010 8804 5170

[służące do wpłat z tytułu subwencji, dotacji, udziału gminy w podatkach państwowych]

KONTO DEPOZYTOWE „WADIA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

57 1240 1792 1111 0010 8805 4518

[służące do wpłat z tytułu wadium wnoszonego w drodze przetargu oraz zabezpieczeń i kaucji wnoszonych w postaci pieniężnej jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów]

Dodatkowe informacje

OPŁATA SKARBOWA

Opłatę skarbową należną Gminie Miejskiej Jarosław można uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia:

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Więcej informacji