Nieruchomości niezamieszkane powtórnie objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Nieruchomości niezamieszkane powtórnie objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Nieruchomości niezamieszkane powtórnie objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwałą Nr 501/XXXVII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 11 października 2021r. postanowiono od dnia 1 marca 2022 roku powtórnie objąć gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W dniu 11 października br. na sesji Rady Miasta Jarosławia podjęte zostały uchwały wprowadzające istotne zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwałą Nr 501/XXXVII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 11 października 2021r. postanowiono od dnia 1 marca 2022 roku powtórnie objąć gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości niezamieszkanych są obowiązani do złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia podjęcia powyższej uchwały. Wzór deklaracji znajduje się w załączniku.

Jednocześnie, właściciel nieruchomości niezamieszkanej, może w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia powyższej uchwały złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wyniosą:

  • Pojemnik/worek o pojemności 60 l – w wysokości 11,80 zł,
  • Pojemnik/worek o pojemności 120 l – w wysokości 23,60 zł,
  • Pojemnik/worek o pojemności 240 l – w wysokości 47,20 zł,
  • Pojemnik/worek o pojemności 1100 l – w wysokości 216,33 zł,
  • Pojemnik/worek o pojemności 7000 l – w wysokości 1 376,66 zł.

Niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, będzie skutkowało koniecznością zapłaty stawki podwyższonej, czyli dwukrotności ww. stawki za pojemnik/worek o określonej pojemności.

Podczas obliczenia wysokości opłaty, niezbędne jest uwzględnienie częstotliwości odbioru odpadów tj. 4 razy w miesiącu – co zostało dookreślone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Tym samym, wypełniając część F.2 deklaracji, liczbę zadeklarowanych pojemników o określonych pojemnościach należy pomnożyć przez liczbę 4, stanowiącą liczbę odbiorów pojemników w miesiącu.