Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023 . 1469 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego łącznie na odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych).

W związku z powyższym właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, może w terminie do 20 grudnia 2023 r.:

  1. złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Miejską Jarosław. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych.
  2. odwołać złożone uprzednio oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Miejską Jarosław, jeżeli nieruchomość była wyłączona z systemu na podstawie oświadczenia.

Oświadczenie (wzór stanowi załącznik) wraz z kopią umowy można składać w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia – pokój nr 2 na parterze, lub przesłać  na wyżej podany adres.