Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ PRZEZ PODMIOTY OBOWIĄZANE DO PONOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE

Przypomina się, że zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j.), opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej przy czym „system kanalizacji otwartej lub zamkniętej”, którym posługuje się Prawo wodne należy rozumieć jako zespół urządzeń służących do odprowadzania z danego obszaru wód opadowych i roztopowych, którymi mogą być zarówno urządzenia kanalizacji deszczowej, jak i ogólnospławnej. Otwarte systemy kanalizacji deszczowej to urządzenia takie jak np. korytka odwadniające, rynsztoki, rynny, rowy, systemy odwodnień i profili dróg, chodników oraz innych powierzchni utwardzonych. Zamknięte systemy kanalizacji deszczowej to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami.

Obowiązek ustalania wysokości tej opłaty należy do gminy tj. do wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Opłacie tej podlega każdy, kto sprawuje władztwo nad taką nieruchomością, a więc osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym jednostki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z interpretacją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, poprzez nieruchomość należy rozumieć wyodrębnienie na zasadzie „jedna księga wieczysta – jedna nieruchomość”, niezależnie od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy działki te graniczą ze sobą, czy też nie.

Opłat nie ponosi się za jezdnie (tj. części dróg przeznaczonych do ruchu pojazdów) dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód. Opłaty nie ponoszą również kościoły i inne związki wyznaniowe (Art. 269, ust. 2, 3).

Zgodnie z procedurą ustalania omawianych opłat (zarówno w kontekście podmiotowym jak i w zakresie wyliczenia opłaty), obowiązkiem organu wykonawczego gminy będzie przekazanie podmiotom zobowiązanym do ponoszenia takiej opłaty, informacji o wysokości ustalonej opłaty, wskazującej także na sposób jej obliczenia.

Kierując się stanowiskiem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dane dotyczące zmniejszenia retencji na terenie nieruchomości nieobjętej dotychczas pozwoleniem wodnoprawnym można określić np. za pomocą: danych z rejestrów prowadzonych przez gminę na potrzeby ustalenia podatku od nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, dokumentów składanych w celu dokonania odbioru budowy. Dane potrzebne do ustalenia opłaty mogą być też przekazane dobrowolnie przez podmiot obowiązany do opłaty w szczególności dotyczące ustalenia, czy dana nieruchomość posiada urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych oraz pojemności tych urządzeń. Natomiast dane dotyczące nieruchomości objętej pozwoleniem wodnoprawnym (od 2018 r. jest to nowy rodzaj decyzji na wykonanie trwałego zmniejszenia retencji na takich nieruchomościach) powinny być w tej decyzji.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

W związku z powyższym podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne mają obowiązek złożyć oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Wypełnione oświadczenie można złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia,  przesłać na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl.

Oświadczenie o którym mowa powyżej, za rok 2024 należy złożyć w terminach:

  • Za I kwartał 2024 r. – do 30.04.2024 r.
  • Za II kwartał – do 31.07.2024 r.
  • Za III kwartał – do 31.10.2024 r.
  • Za IV kwartał – do 31.01.2025 r.

 

Po weryfikacji złożonych danych w formularzu zostanie przesłana Państwu informacja o wysokości opłaty wraz ze sposobem jej wyliczenia. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek: KONTO BANKOWE „DOCHODY URZĘDU MIASTA" BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU nr: 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491.

Pliki do pobrania:

 Materiał pomocniczy w sprawie ustalenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej znajduje się na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji

Monika Moskwa