Informacje dla Mieszkańców JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

 • migam-1.svgTłumacz migowy

Informacje dla Mieszkańców

Informacje dla Mieszkańców

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jarosławia wpisane do rejestru działalności regulowanej w tym zakresie:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, Jarosław,

2. Ekowtór Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sielecka 56A, Przemyśl,

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A,

4. Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl,

5. Zakład Oczyszczania „B i M Dybkowie”, ul. Witosa 48, 37-710 Żurawica,

6. FB Serwis Karpatia Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów,

7. Zakład Usługowy ,,EKO-88” Jan Smereka, ul. Zielona 2, 37-514 Munina,

8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa,

9. FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,

10. Przeworska Gospodarka Komunalna, Pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk,

11. EKOLINE Usługi Komunalne Sp. z o.o, Niziny 290 37-716 Orły.

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu miasta Jarosławia:

1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

 • EMPOL Sp. z o.o., Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Młyny 111a,
 • Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola,
 • Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, Tarnobrzeg.

2. bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

 • EMPOL Sp. z o.o., Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych, Młyny 111a,
 • Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, Leżajsk,
 • Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola,
 • Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów FCC Podkarpacie Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg.

3. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Instalacja do składowania odpadów powstałych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Młyny 111a,
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., ul. Rusko 66, 58-120 Jaroszów,
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Stare Miasto-Park Sp. z o.o. w Leżajsku, Giedlarowa,
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli, obręb Charzewice,
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – COFINCO POLAND Sp. z o.o., ul. Dębina 36, Jastrzębie-Zdrój.

 

Osiągnięte w 2022 roku przez Gminę Miejską Jarosław wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych:

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 25% wagowo - za rok 2022.

Wymagany poziom nie został osiągnięty i wyniósł 17,48%.

2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wymagany poziom został osiągnięty i wyniósł 0%.

 

Podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Jarosławia:

W imieniu Gminy Miejskiej Jarosław punkt prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław.

Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

ul. Krakowska 35AB, tel. 16 621 22 60, czynny cały rok w dni robocze:

kwiecień - październik od 7:00 do 17:00,

listopad - marzec od 7:00 do 15:00,

oraz w sobotę od 10:00 do 14:00.

W ramach funkcjonowania PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Jarosławia (domy jednorodzinne, wielorodzinne) mają możliwość bezpłatnie dostarczać następujące rodzaje odpadów:

 • papier,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki lub chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe tj. gruz betonowy, ceglany pochodzący z remontu do 0,5m3 – od gospodarstwa domowego rocznie,
 • zużyte opony w ilości do 8 sztuk – od gospodarstwa domowego rocznie,
 • odpady tekstyliów i odzieży.

 Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony powyżej wymienionych ograniczeń przyjmowane są odpłatnie.

 Odpady problemowe w postaci przeterminowanych leków zbierane są w poniższych aptekach z terenu miasta Jarosławia:

 • Dr MAX – os. Witosa 2, os. 1000-lecia 12, ul. Kraszewskiego 5, ul. Rynek 11,
 • NOVA – ul. 3-go Maja 65,
 • MEDEX – ul. Pruchnicka 6a, ul. Grodzka 3.

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych obowiązany jest:

 • Dystrybutor (tj. osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna w łańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt; dystrybutor może być jednocześnie wprowadzającym sprzęt) w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany - wg art. 37 ust. 1 ustawy,
 • Dystrybutor, który dostarcza nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony - wg. art. 37 ust. 2 ustawy,
 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych - wg. art. 37 ust. 3 ustawy,
 • Prowadzący punkt serwisowy w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna - wg. art. 40 ust. 1 ustawy.

Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania. 

 • Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przyjęcia przekazywanego do niego zużytego sprzętu, w tym do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych - wg. art. 42 ust. 1 ustawy.