Jak postępować z odpadami zielonymi? JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Jak postępować z odpadami zielonymi?

Jak postępować z odpadami zielonymi?

PGKiM w Jarosławiu przypomina jak postępować z odpadami zielonymi, pochodzącymi z ogrodów, działek i innych terenów zielonych.

Jesienne porządki to zadanie czekające każdego właściciela ogrodu, działki czy innego terenu zelonego. Pamiętajmy jednak o obowiązujących zasadach, które wynikają z ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21, z późn. zm.). Zgodnie z prawem przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi jest zakazane.

Ze względu na wprowadzony na terenie całego kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów, w tym również nieczystości ulegających biodegradacji, mieszkańcy żadnej gminy nie mogą samodzielnie spalać odpadów zielonych na powierzchni ziemi jak np.: suchych liści, gałęzi po cięciu drzewek i krzewów, skoszonej trawy, łodyg, kwiatów czy chwastów. Osoba zanieczyszczająca dymem sąsiednie posesje może otrzymać mandat w wysokości do 500 zł (art. 145 kodeksu wykroczeń).

Z kolei na terenie ogródków działkowych spalania liści i gałęzi zabrania regulamin ROD, uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. Mówi o tym § 68 (zakazy porządkowe), który w pkt. 5 zabrania spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Zasady pozbywania się frakcji BIO na terenie gminy określa regulamin utrzymania czystości i porządku.

Prawidłowe zagospodarowanie oraz pozbycie się odpadów organicznych obejmuje wyłącznie trzy sposoby:

  • składowanie w miejscu ich wytworzenia czyli w przydomowym kompostowniku – to najbardziej preferowana i ekologiczna metoda;
  • gromadzenie selektywne w przeznaczonym pojemniku lub worku koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO” (nie trzeba ich kupować – zapewnia je gmina), a następnie wystawienie do bezpłatnego odbioru obok pojemnika na odpady zmieszane. Ich odbiór odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla Jarosławia dostępny jest pod adresem: www.pgkimjaroslaw.pl).

Mieszkańcy Gminy Miejskiej Jarosław w kwestii wydania dodatkowych worków na bioodpady, mogą również zgłaszać się do Punktów Obsługi Mieszkańca zlokalizowanych w siedzibach:

  • PGKiM w Jarosławiu Sp. z o. o. przy ul. Przemyskiej 15,
  • PSZOK przy ul. Racławickiej 24.

MOżlwe jest również dostarczenie odpadów własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Regulamin PSZOK obowiązujący mieszkańców Jarosławia dostępny jest pod adresem: https://pgkimjaroslaw.pl/dla-mieszkancow/regulamin-pszok

Pamiętajmy, że palenie liści jest szkodliwe dla środowiska i powoduje wydzielanie się węglowodorów, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze. Takie odpady nie powinny również trafiać do zwykłych pojemników na śmieci (na odpady mieszane).