Konferencja w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi” – dodatkowe pieniądze na projekt JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Konferencja w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi” – dodatkowe pieniądze na projekt

Konferencja w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi” – dodatkowe pieniądze na projekt

11 października br. burmistrz Waldemar Paluch wraz z Panią Małgorzatą Jarosińską-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podpisali aneks do umowy o dofinansowanie projektu „JarosLove – z miłości do ludzi”, zwiększający kwotę dofinansowania do 17 365 786,37.

Poprzedni aneks opiewał na kwotę 16 010 503,86. Dodatkowa kwota tj. 1 355 282,51 została przeznaczona na dofinansowanie zrealizowanej już windy dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu (169 316,81 zł) oraz na zakup autobusu niskoemisyjnego (1 185 965,70 zł).

W trakcie konferencji zorganizowanej w Sali Narad jarosławskiego Ratusza, przedstawiono główne przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi” (zakup autobusu niskoemisyjnego, budowa Centrum Przesiadkowego, utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora).

Zaprezentowano również przedsięwzięcie kluczowe dla rozwoju instytucjonalnego GMJ – wdrożenie Jarosławskiej Karty Miejskiej. W trakcie konferencji miało miejsce podpisanie umowy z wyłonionym w konkursie wykonawcą. System z punktu widzenia mieszkańca, przedsiębiorcy, turysty ma być „miastem w pigułce”, które umożliwi załatwianie różnych codziennych spraw w jednym miejscu, a zastosowane rozwiązanie ma w przyszłości integrować i skupiać coraz to nowe usługi.

„Program Rozwoju Lokalnego, to program finansowany z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach środków norweskich, Lichtensteinu i Islandii, jest programem, który ma na celu angażowanie mieszkańców, tworzenie Smart City, czyli miasta współtworzonego przez mieszkańców, ale też odpowiadanie na potrzeby, które pojawiają się w miastach, czyli te związane ze środowiskiem, z przestrzenią miejską, w której możemy ciekawie spędzać czas, ale również angażując w to wszystko mieszkańców. Program Miasta Jarosławia jest dobrym przykładem właściwego realizowania tych założeń. Mamy Smart City, angażowanie mieszkańców, Kartę Miejską – bardzo istotną nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów. Co ważne, takich miast w Polsce, które mają okazję realizować tego typu projekty, jest tylko 29. Uzyskanie wsparcie nie było łatwe, proste i oczywiste. Chciałam pogratulować panu burmistrzowi i całemu zespołowi za przygotowanie takiego dobrego projektu, który miał szanse otrzymać dofinansowanie. Dziś zwiększamy wartość projektu o dodatkowe 1,3 mln zł i mam nadzieję, że to zwiększone środki będą jeszcze lepiej pracować na rzecz mieszkańców miasta” – powiedziała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.


The previous annex amounted to PLN 16,010,503.86. An additional amount, i.e. PLN 1,355,282.51, was allocated to co-finance the already completed elevator for people with disabilities at Primary School No. 11 with Integration Departments. Adama Mickiewicza in Jarosław (PLN 169,316.81) and for the purchase of a low-emission bus (PLN 1,185,965.70).

During the conference organized in the Meeting Room of the Jarosław City Hall, the main projects implemented as part of the "JarosLove - for the love of people" project were presented (purchase of a low-emission bus, construction of the Transfer Center, creation of the IT City Management Center and the Investor Acquisition and Service Point).

A key undertaking for the institutional development of GMJ was also presented - the implementation of the Jarosław City Charter. During the conference, a contract was signed with the contractor selected in the competition. From the point of view of a resident, entrepreneur and tourist, the system is to be a "city in a nutshell" that will enable various everyday matters to be dealt with in one place, and the solution used is to integrate and gather more and more new services in the future.

"The Local Development Program is a program financed from the European Economic Area under funds from Norway, Liechtenstein and Iceland. It is a program that aims to engage residents, create a Smart City, i.e. a city co-created by residents, but also respond to the needs that arise. in cities, i.e. those related to the environment, to urban space where we can spend time in an interesting way, but also involving residents in all this. The Jarosław City Program is a good example of proper implementation of these assumptions. We have a Smart City, engaging residents, and a City Card - very important not only for residents, but also for tourists. Importantly, there are only 29 cities in Poland that have the opportunity to implement this type of projects. Obtaining support was not easy, simple and obvious. I would like to congratulate the mayor and the entire team for preparing such a good project that had a chance of receiving funding. Today, we are increasing the value of the project by an additional PLN 1.3 million and I hope that the increased funds will work even better for the city's residents," said Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.