Informacja o kontroli bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Informacja o kontroli bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni

Urząd Miasta Jarosławia przypomina o nałożonych ustawowo obowiązkach.

Urząd Miasta Jarosławia zgodnie z nałożonym obowiązkiem ustawowym (ustawa dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) informuje:

  • właścicieli bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe - szamb
  • właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków

o przeprowadzaniu kontroli w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

KONTROLA polega na wezwaniu właściciela nieruchomości celem przedłożenia zawartej umowy na usługę:

  • wywozu ścieków z przedsiębiorcą posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za w/w usługę
  • wywozu osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji, udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadania dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę

Regularność wywozu nieczystości powinna być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

UWAGA!

Urząd Miasta Jarosławia zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku proszeni są o niezwłoczne dokonanie tej formalności.

Zgodnie z art. 10 ust 2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

Opracowała: Anna Wota