Praktyczne porady dot. selektywnej zbiórki odpadów JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Praktyczne porady dot. selektywnej zbiórki odpadów

Praktyczne porady dot. selektywnej zbiórki odpadów

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne? Poniżej znajdą Państwo kilka praktycznych podpowiedzi.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami gmina wyposaża wszystkie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych. Worki na odpady zbierane selektywnie dostarczane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady na zasadzie „worek za worek”. Dodatkową ilość worków na odpady zbierane selektywnie właściciele nieruchomości mogą otrzymać bezpłatnie od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w poniższych Punktach Obsługi Mieszkańca:

  • PSZOK ul. Racławicka 24,
  • PGKiM Sp. z o.o. ul. Przemyska 15 w godz. 7:00-15:00.

Główna zasada systemu segregacji odpadów jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest w 4 frakcjach. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

Do selektywnej zbiórki odpadów stosowane są pojemniki lub worki z poniższą kolorystyką, w zależności od rodzaju frakcji odpadów:

  • żółty – z przeznaczeniem na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  • niebieski – z przeznaczeniem na odpady z papieru,
  • zielony – z przeznaczeniem na odpady ze szkła,
  • brązowy - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

Wrzucamy: zgniecione plastikowe butelki po napojach, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach i płynach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików,

Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych i smarach, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach, lakierach, klejach i substancjach żrących, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

PAPIER - POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

Wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi, ulotki niewoskowane, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby papierowe.

Nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią (np. z folderów reklamowych), papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego (np. po masle, twarogu), kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.

SZKŁO - POJEMNIK/WOREK ZIELONY

Wrzucamy: szklane butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i oliwie), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

BIODEGRADOWALNE - POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY

Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

Nie wrzucamy: kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające zbiórce selektywnej.

UWAGA: w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako niesegregowane odpady i powiadomi o tym fakcie Burmistrza. Wówczas, zostanie określona wysokość opłaty z zastosowaniem stawki opłaty podwyższonej.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których między innymi zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów        nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u.

W ramach funkcjonowania PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Jarosławia (domy jednorodzinne, wielorodzinne) mają możliwość bezpłatnie dostarczać następujące rodzaje odpadów:

1) papier,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki lub chemikalia,
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe tj. gruz betonowy , ceglany pochodzący z remontu do 0,5m3 – od gospodarstwa domowego rocznie,
14) zużyte opony w ilości do 8 sztuk – od gospodarstwa domowego rocznie,
15) odpady tekstyliów i odzieży.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

ul. Racławicka 24, tel./fax. 16 621 22 60, czynny cały rok w dni robocze:

kwiecień - październik od 7:00 do 17:00,

listopad - marzec od 7:00 do 15:00,

i w każdą sobotę od 10:00 do 14:00.

Obsługa PSZOK-u dokonując przyjęcia ww. odpadów ma obowiązek sprawdzić, czy odpady oddawane są do punktu przez właściciela nieruchomości znajdującej się na terenie miasta Jarosławia, bądź inną upoważnioną osobę (w szczególności na podstawie dokumentu stwierdzającego jego zamieszkanie w Jarosławiu lub kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za okazaniem dokumentów potwierdzających uiszczenie opłaty za odpady komunalne). W przypadku, gdy Obsługa PSZOK-u stwierdzi, że odpady przywiezione do punktu są oddawane przez inne niż ww. osoby może odmówić ich przyjęcia.

Odpady problemowe w postaci przeterminowanych leków zbierane są w poniższych aptekach z terenu miasta Jarosławia:

  • Dr MAX – os. Witosa 2, os. 1000-lecia 12, ul. Kraszewskiego 5, ul. Rynek 11,
  • NOVA – ul. 3-go Maja 65,
  • MEDEX – ul. Pruchnicka 6a, ul. Grodzka 3.