Jarosławska Karta Miejska już wkrótce będzie dostępna JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Jarosławska Karta Miejska już wkrótce będzie dostępna

Jarosławska Karta Miejska już wkrótce będzie dostępna

11 października burmistrz Waldemar Paluch podpisał z wykonawcą umowę na realizację systemu wirtualnego miasta, "miasta w pigułce", czyli Jarosławskiej Karty Miejskiej.

Głównym celem wdrożenia systemu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez:

  1. Stworzenie wszechstronnego katalogu łatwo dostępnych e-usług publicznych i prywatnych.
  2. Ułatwienie dostępu do informacji o mieście oraz jego wydarzeniach.
  3. Usprawnienie komunikacji między mieszkańcami, samorządem i przedsiębiorcami.
  4. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.
  5. Zwiększenie dostępności usług dla wszystkich użytkowników.
  6. Modernizacja procesów miejskich przy jednoczesnym usprawnieniu pracy urzędu.

"Dzisiaj podpisałem umowę z Wykonawcą na realizację swoistego „miasta w pigułce”, które niedługo będzie dostępne w Państwa telefonach lub portfelu. Dzięki JKM będą Państwo mogli korzystać ze specjalnych ofert, zniżek, usług cyfrowych, programów lojalnościowych, parkingów czy komunikacji. Dostępny z poziomu JKM bilet komunikacji miejskiej to wstęp do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w Jarosławiu. Innowacyjny system informatyczny umożliwi Państwu załatwianie różnych codziennych spraw w jednym miejscu, a zastosowane rozwiązanie ma w przyszłości integrować i skupiać coraz to nowe usługi" - wyjasnia burmistrz Waldemar Paluch.

System stanowił będzie istotny czynnik promujący przyciąganie nowych mieszkańców do Jarosławia poprzez zaangażowanie wielu podmiotów i usługodawców w proces współtworzenia i rozbudowy tego rozwiązania. Dzięki temu wzmocnione zostaje poczucie lokalnej tożsamości oraz zacieśnienie więzi społeczności miejskiej.

System z punktu widzenia mieszkańca, przedsiębiorcy, turysty ma być „miastem w pigułce”, które umożliwi załatwianie różnych codziennych spraw w jednym miejscu, a zastosowane rozwiązanie ma w przyszłości integrować i skupiać coraz to nowe usługi.

System Karta Mieszkańca to produkt, dzięki któremu więcej mieszkańców rozlicza PIT w mieście. Dzięki Karcie mieszkańcy będą mogli korzystać ze specjalnych ofert, zniżek, usług cyfrowych, programów lojalnościowych, parkingów czy komunikacji miejskiej i mieć ją zawsze pod ręką - w portfelu lub telefonie.


On October 11, Mayor Waldemar Paluch signed a contract with the contractor for the implementation of a virtual city system, "the city in a nutshell", i.e. the Jarosław City Card.

The main goal of implementing the system is to improve the quality of life of residents through:

1. Creation of a comprehensive catalog of easily accessible public and private e-services.
2. Facilitating access to information about the city and its events.
3. Improving communication between residents, local government and entrepreneurs.
4. Supporting local entrepreneurship.
5. Increasing the availability of services for all users.
6. Modernization of city processes while improving the work of the office.


"Today I signed a contract with the Contractor for the implementation of a kind of "city in a nutshell", which will soon be available on your phones or wallet. Thanks to JKM, you will be able to take advantage of special offers, discounts, digital services, loyalty programs, parking lots and communication. Available from JKM public transport ticket is an introduction to the introduction of free public transport in Jarosław. The innovative IT system will enable you to deal with various everyday matters in one place, and the solution used is to integrate and gather more and more new services in the future," explains Mayor Waldemar Paluch.

The system will be an important factor promoting attracting new residents to Jarosław by involving many entities and service providers in the process of co-creating and expanding this solution. Thanks to this, the sense of local identity is strengthened and the bonds of the urban community are tightened.

From the point of view of a resident, entrepreneur and tourist, the system is to be a "city in a nutshell" that will enable various everyday matters to be dealt with in one place, and the solution used is to integrate and gather more and more new services in the future.

The Resident Card system is a product thanks to which more residents settle personal income tax in the city. Thanks to the Card, residents will be able to use special offers, discounts, digital services, loyalty programs, parking lots and public transport and always have it at hand - in their wallet or phone.