piątek 19.05.2023

Do 30 czerwca br. można zgłaszać kandydatów na ławników sądu rejonowego. Obecna kadencja ławników kończy się 31 grudnia 2023 r. Rada Miasta Jarosławia jesienią dokona wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu na kadencję 2024 – 2027. Zgłoszeń mogą dokonywać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej 50 obywateli zamieszkujących stale na terenie Gminy i mających czynne prawo wyborcze.

Ławnikiem może zostać osoba, która spełnia poniższe wymogi:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • odznacza się nieskazitelnym charakterem,
 • ukończyła 30 lat i nie przekroczyła lat 70,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i  innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby więziennej,
 • radni gminy, powiatu, województwa.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Rada Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław albo złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, parter, pok. nr 2  do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wyborów ławników Rada Miasta Jarosławia dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, tel. 16 624 87 18.

Więcej informacji w BIP

Załączniki

 • Pobierz Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.docx
 • Pobierz Oświadczenie - dotyczyczące prowadzenia postępowania o przestępstwo.docx
 • Pobierz Oświadczenie o władzy rodzicielskiej.docx
 • Pobierz Lista osób złaszających kandydata na ławnika.docx
 • Pobierz Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx
 • Pobierz Informacja.docx
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...