poniedziałek 6.03.2023

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Jarosław z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz oświaty i wychowania.

Działając na podstawie at. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2022.1327 ze zm.) ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Jarosław z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz oświaty i wychowania.

Wyłonieni kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenia kandydatów do pracy w komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez ww. organizacje biorące udział w konkursie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz oświaty i wychowania.

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż wskazana w Programie współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, członkowie komisji konkursowej zostaną wyłonieni w drodze losowania przeprowadzonego w Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Jarosławia.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a członkom komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia.

Zgłoszeń kandydatów należy dokonać w terminie do dnia 13 marca 2023 r. do godz. 15.30 na formularzu wniosku zamieszczonym poniżej.

Wnioski należy składać na kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław lub nadesłać pocztą  na ww. adres z dopiskiem na kopercie „Nabór kandydatów do komisji konkursowej z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz oświaty i wychowania”. O terminie złożenia wniosku decyduje data faktycznego wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Jarosławia.

Załączniki

  • Pobierz Zgłoszenie kandydata na członka komisji.docx
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...