III sesja Rady Miasta Jarosławia - 20 czerwca 2024 r.

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

 • migam-1.svgTłumacz migowy

III sesja Rady Miasta Jarosławia - 20 czerwca 2024 r.

W czwartek, 20 czerwca 2024 roku, o godz. 9.00 rozpocznie się III sesja Rady Miasta Jarosławia IX kadencji (2024-2029).

Sala narad - Urzą Miasta Jarosławia Autor: Barbara Brzezińska

TRANSMISJA III SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ONLINE

Sesja została zwołana w oparciu o art 18 ust. 2 pkt 4 i 4a, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz §53 ust. 2, §54 ust. 6 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 20 maja 2024 roku.

IV Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania:

a) przedstawienie "Raportu o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2023 rok",

b) debata nad raportem,

c) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania.

V Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2023 rok:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław,

b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Jarosław za 2023 rok,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Jarosławia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok,

d) dyskusja,

e) głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2023 rok.

VI Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok:

a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2023 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta za 2023 rok,

c) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok,

d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

VII Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Jarosławia,

 2. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Jarosławia,

 3. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Jarosławia,

 4. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Jarosławia,

 5. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia,

 6. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Miasta Jarosławia,

 7. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Miasta Jarosławia,

 8. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miasta Jarosławia,

 9. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Jarosławia,

 10. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Głównej Rady Miasta Jarosławia,

 11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2024,

 12. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok,

 13. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok,

 14. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok,

 15. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok,

 16. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

 17. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

 18. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

 19. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

 20. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

 21. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

 22. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.

VIII Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023 w zakresie Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Jarosławia.

IX Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

X Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

XI Wolne wnioski i informacje.

XII Zakończenie obrad

Projekty uchwał zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje internetowe.

Barbara Brzezińska, Wydział Organizacyjno-Administracyjny