III sesja Rady Miasta Jarosławia - 20 czerwca 2024 roku

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

 • migam-1.svgTłumacz migowy

III sesja Rady Miasta Jarosławia - 20 czerwca 2024 roku

Radni przyjęli dwadzieścia dwie uchwały oraz jedno oświadczenie.

Rada Miasta Jarosławia Autor: Renata Pęcak

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, zostały rozpatrzone wnioski dotyczące porządku obrad. Następnie prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu Adam Pikuła podziękował za wsparcie udzielone przy organizacji 65-lecia spółdzielni.

W dalszej kolejności został przyjęty protokół z II sesji rady Miasta Jarosławia z dnia 20 maja 2024 roku.

Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania na bazie przedstawienia "Raportu o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2023 rok", a także dyskusji nad raportem. W głosowaniu radni udzielili Burmistrzowi Marcinowi Nazarewiczowi wotum zaufania.

Rozpatrzone i jednogłośnie zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2023 rok.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok.

Kolejnym punktem było przyjęcie przez radę oświadczenia dotyczącego klubu Handball JKS Jarosław, akcentującego chęć utrzymania współpracy z klubem i wolę finansowego wsparcia jego działalności, nawiązując do deklaracji przedstawionych w liście intencyjnym skierowanym do klubu przez Burmistrza Miasta Jarosławia w maju 2024 roku.

W wyniku obrad podjęto uchwały:

 1. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Jarosławia,
 2. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Jarosławia,
 3. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Jarosławia,
 4. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Jarosławia,
 5. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia,
 6. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Miasta Jarosławia,
 7. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Miasta Jarosławia,
 8. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miasta Jarosławia,
 9. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Jarosławia,
 10. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Głównej Rady Miasta Jarosławia,
 11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2024,
 12. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok,
 13. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok,
 14. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok,
 15. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok,
 16. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 17. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 18. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 19. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 20. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 21. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 22. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023 w zakresie Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Jarosławia, ze sprawozdaniem z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady, a także z informacją przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.