27 marca sesja Rady Miasta Jarosławia

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

27 marca sesja Rady Miasta Jarosławia

W najbliższy poniedziałek, 27 marca o godz. 9.00 rozpocznie się LXI sesja Rady Miasta Jarosławia. W proponowanym porządku obrad znajduje się kilkanaście projektów uchwał oraz informacja na temat rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta.

Proponowany porządek obrad:
  I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. Podziękowanie Pani Teresie Krasnowskiej za wieloletnie przewodniczenie Sztabowi 213 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
IV. Prezentacja 40-letniego dorobku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła Jarosław.
 V. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2023 r.
VI. Podjęcie uchwał:
    1) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
    2) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław,
    3) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej,
    4) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego:   „Podkarpackie żyj i oddychaj” LIFE PODKARPACKIE,
    5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
    6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
    7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
    8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
    9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
   10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
   11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
   12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
   13) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
   14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
   15) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 w związku z realizacją projektu pn. „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY „L” NR 111320R UL. PEŁKIŃSKIEJW JAROSŁAWIU OD KM 0+935,90” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naborów wniosków na 2023 rok,
   16) w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok.
 VII. Przyjęcie apelu w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.
VIII. Informacja na temat rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Jarosław. Omówienie działalności MOPS:
       a) sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu za 2022 rok,
       b) sprawozdanie z realizacji Programu „Jarosławska Karta Seniora” za rok 2022,
       c) sprawozdanie z realizacji Programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” za rok 2022,
       d) sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2022.
 IX. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jarosławia za rok 2022.
  X. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwal Rady.
 XI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 XII. Wolne wnioski i informacje.
XIII. Zakończenie obrad.

  TRANSMISJA LIX SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ONLINE