29 grudnia 2022 r. - LVIII sesja Rady Miasta Jarosławia

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

 • migam-1.svgTłumacz migowy

29 grudnia 2022 r. - LVIII sesja Rady Miasta Jarosławia

W czwartek, 29 grudnia 2022 roku, o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia, odbędzie się LVIII sesja Rady Miasta Jarosławia.

TRANSMISJA LVIII SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ONLINE

LVIII sesja Rady Miasta Jarosławia została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz §53 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 listopada 2022 roku.

IV Wytypowanie przedstawicieli Rady Miasta Jarosławia do prac w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2023 roku”.

V Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,
 2. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty,
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,
 4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,
 5. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku,
 6. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do spółki prawa handlowego Oświetlenie Uliczne i drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,
 7. w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami oraz powiatem i zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia Jarosławsko-Przeworskiego Partnerstwa na rzecz Rozwoju oraz opracowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego,
 8. w sprawie zmiany uchwały nr 203/XVI/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 9. w sprawie wniesienia aportem nieruchomości gruntowych do spółki SIM Podkarpacie Spółka z o.o. z siedzibą w Boguchwale,
 10. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,
 11. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,
 12. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, działanie 4.1 Innowacje społeczne,
 13. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020,
 14. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,
 15. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,
 16. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok,
 17. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 18. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia,
 19. w sprawie skargi na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o.,
 20. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry,
 21. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Projekty uchwał zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce  Transmisje internetowe.