3 listopada - LIV sesja Rady Miasta Jarosławia

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

3 listopada - LIV sesja Rady Miasta Jarosławia

W czwartek, 3 listopada 2022 roku, o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia, odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Jarosławia.

TRANSMIJA SESJI ONLINE

LIV sesja Rady Miasta Jarosławia  została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz §53 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów z:

  • LII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 września 2022 roku,
  • LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 października 2022 roku.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga,

3) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi łączącej cmentarz przy Szczytniańskiej z ul. Krakowską” – opracowanie dokumentacji,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2022,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

14) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Rynek 6 – opracowanie dokumentacji technicznej elewacji południowej i dachu kamienicy Rynek 6”,

15) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy,

16) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

17) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok,

18) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

V Informacja o stanie placówek oświatowych w rozpoczętym roku szkolnym 2022/2023.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Jarosławia.

VII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o oświadczeniach majątkowych za 2021 r.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Projekty uchwał zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje internetowe.